Make your own free website on Tripod.comPAX


Home | Kernraad | Ronde Tafel | Maatschappelijk Forum | Werkgroep Cultuur | Werkgroep Ecologie | Werkgroep Economie & Werkgelegenheid | Werkgroep Emancipatie | Werkgroep Integratie vs Eigenheid | werkgroep Landbouw | Werkgroep Onderwijs | Werkgroep Politiek | Werkgroep Promotie | Werkgroep Recht & Criminaliteit | Werkgroep Sociale Thematiek | Werkgroep Verkeer & Openbaar Vervoer | Verslagen | Agenda | Contact | Links

pax4.jpg

PAX wat is dat?

Onze naam, afkomstig uit het Latijn, betekent niet meer of minder dan Vrede. PAX als project staat voor vreedzaam verzet tegen sociaal en ecologisch onrecht. Via het uiterst-democratisch principe van het forum willen wij een stem geven aan het volk.

 

Hoe doen we dat?

Verschillende  themagroepen, bestaande uit terreinspecialisten, formuleren positieve alternatieven op de sociale, ecologische en maatschappelijke vraagstukken van onze samenleving. Zij leggen een programma inzake hun deelgebied voor aan de ronde tafel,  waar deze wordt voorzien van feedback vanuit de andere werkgroepen wat betreft overlappende delen. Vervolgens worden de voorstellen naar de kerngroep doorverwezen, waar deze ze gaat toetsen aan de globale ideologie en ze vervolgens voorlegt tijdens het Maatschappelijk Forum.

 

Wat verstaan we onder eclecticisme?

PAX stelt dat geen enkele analyse tot dusver de enige juiste is en zomaar toepasbaar is op eender welke component van de samenleving. Daarom wil PAX een nieuwe ideologie als resultante van de positieve elementen uit het bestaande gedachtegoed, voornamelijk een spectrum van verschillende maatschappijkritische stromingen, gecombineerd met eigen ideeŽn en methodieken. Eťn groot positief alternatief voor de samenleving!

 

Waar staan we voor?

-          Positief constructief: Elk voorstel van PAX tracht een positieve en opbouwende oplossing te bieden voor het gestelde probleem.

-          Pluralistisch: Iedereen is welkom bij PAX, ongeacht zijn levensbeschouwelijke visie, culturele of sociale achtergrond.

-          Democratisch: PAX begeeft zich als beweging steeds binnen het democratische denkkader en tracht steeds zijn veranderingen op een democratische wijze te verwezenlijken. Elk besluit en standpunt wordt gedragen door een meerderheid van de beweging.

-          Maatschappijkritisch: Elk individu actief binnen PAX, dient kritisch te zijn, en geen enkele stelling voor waar aan te nemen alvorens hij deze grondig heeft getoetst. Tevens tracht de beweging steeds kritisch te blijven ten overstaan van de eigen stellingen.

-          Sociaal geŽngageerd: PAX tracht ten alle tijden op te komen voor minderheden en zwakkeren in de samenleving. Zij tracht tevens via een goed uitgebalanceerd sociaal project een antwoord te verzinnen op de sociale en economische armoede.

-          Ecologisch: Zonder gezonde aarde, geen gezonde mensen. Onze maatschappij moet meer respect opdragen voor onze planeet, daarom draagt PAX de ecologische waarden hoog in zijn vaandel.

-          Openheid: Ongeacht op welk niveau een individu actief is binnen PAX, heeft hij/zij steeds het recht te interpelleren op thema’s waarvan hij/zij denkt dat ze niet door de volledige ledengroep gedragen worden.

-          Gelijkheid: Ongeacht op welk niveau een individu actief is binnen de beweging, steeds krijgen zijn/haar voorstellen een globale afweging binnen de beweging en weegt zijn/haar stem even zwaar door als eender welke andere binnen de beweging.

-          Revolutionair/ verzet: PAX streeft naar een samenleving waarin sociale gelijkheid heerst met een verregaand respect voor het milieu.

-          Anders-globalistische en internationale dimensie: Veranderingen op sociaal en ecologisch vlak kunnen slechts zin hebben en bijgevolg doorgevoerd worden, indien zij op een wereldomvattend vlak worden aangepakt. Daarom streeft PAX een internationale na en tracht zij op termijn een wereldwijd forum uit te bouwen om deze wantoestanden aan te pakken.

http://wizardmagazine.tripod.com