Make your own free website on Tripod.com
PAX

Kernraad


Home | Kernraad | Ronde Tafel | Maatschappelijk Forum | Werkgroep Cultuur | Werkgroep Ecologie | Werkgroep Economie & Werkgelegenheid | Werkgroep Emancipatie | Werkgroep Integratie vs Eigenheid | werkgroep Landbouw | Werkgroep Onderwijs | Werkgroep Politiek | Werkgroep Promotie | Werkgroep Recht & Criminaliteit | Werkgroep Sociale Thematiek | Werkgroep Verkeer & Openbaar Vervoer | Verslagen | Agenda | Contact | Links

De kernraad richt zich op de praktische organisatie van de beweging en filtert de ideologie uit de ideeŽn van de werkgroepen. Zij toets de voorstellen op haalbaarheid en legt ze voor op het Maatschappelijk Forum ter goedkeuring

voorstel Beginselverklaring (Joery & Kamala)
 
We stellen als doel op om de verzuring van de maatschappij eens grondig te analyseren zodoende dat we een beeld krijgen van de pijnpunten in deze maatschappij en hier een gericht stappenplan op te stellen. Het is belangrijk om onze toekomst zeker te stellen door te investeren in de jeugd en de opvoeding daarvan. Eťn van de hoekstenen is de tijd en energie in het kind  steken. Dit kunnen promoten door mensen, die bewijzen dat ze tijd  en aandacht  geven aan hun kinderen, financieel te belonen. Een grondige herstructurering van het onderwijs waarbij het theoretische aan het praktische moet worden gekoppeld. Waarbij enkele fundamentele waarden moeten belicht worden zoals geschiedenis, talen, cultuur, sport, ecologie en opvoeding.Het verenigingsleven moet worden gepromoot zodoende het contact tussen mensen verbeterd. Er moet geld en plaats vrijkomen voor accommodatie . Nieuwe initiatieven moeten de nodige ondersteuning krijgen om op te starten. Culturele activiteiten moet toegankelijker gemaakt worden voor jeugd, adolescenten en de gewone mensen en niet enkel de culturele elite. Bij de herverdeling van subsidies moet er naar gestreefd worden dat er minder geld aan zelfvoorzienende prestigieuze projecten wordt gegeven en meer geld wordt uitgetrokken aan het breder maken van de cultuur participerende basis. We moeten een niet racistisch alternatief bieden voor het Vlaams Blok.
 
Voorstel Beginselverklaring (Alain, Leen & Wim)

 

Aanleiding 

Reeds lange tijd ergeren wij ons aan de aanpak van het huidige bestuur van onze land, gemeenschap, provincie, stad en gemeente. Zowel Groen, SPA als Spirit vliegen geregeld uit de bocht, om over de toenemende verrechtsing nog maar te zwijgen. Ook de vakbonden en vele andere sociale drukkingsgroepen zijn niet meer echt met de tijdsgeest mee. Gezien de onderlinge linkse verdeeldheid, zowel op internationaal als nationaal niveau, blijft een sociale en ecologische agenda achterwege. Daarom pleiten we voor een eigentijdse verenigde internationale linkse alliantie. Alzo ontstond het idee van Pax.

 

Onze naam, afkomstig uit het Latijn, betekent niet meer of minder dan Vrede.

PAX als project staat voor vreedzaam verzet tegen sociaal en ecologisch onrecht.

 

Het is tevens de afkorting van Progressief Alternatief X.

Progressief of vernieuwend. Onder vernieuwing verstaan we het geactualiseerd links gedachtegoed.

Alternatief: we willen een alternatief bieden op het heersende conservatieve neoliberalisme met zijn wetten van de oncontroleerbare kapitalistische vrije markteconomie en de opkomende technocratische stromingen.

X: staat voor Eclecticisme, wat simpelweg wil zeggen dat we uit verschillende ideologieŽn, zoals het ecologisme, socialisme, trotskisme, marxisme, sociaal-ecologisme, rationalisme,  etc. de positieve ideeŽn willen verenigen tot ťťn groot positief alternatief voor de samenleving. Een nieuwe ideologie als resultante van de positieve elementen uit het bestaande gedachtegoed, voornamelijk een spectrum van verschillende maatschappijkritische stromingen, gecombineerd met eigen ideeŽn en methodieken.

 

Pax moet een eclectische beweging worden die zich richt op de huidige vraagstukken van de samenleving en er een realistisch antwoord op bedenkt. Ze zal trachten de behoeften van de bevolking op een positieve manier te verwoorden en uit te voeren.

 

Analyse

            -          

 

Missie: wat we beogen als vereniging?

 

-         een sociale en ecologische omwenteling

o       door reflectie

o       door bewustmaking

o       door actie

-         Hoe?

o       Een forum van sociaal geŽngageerden met bagage op de specifieke domeinen.

 

Visie: waaruit bestaat onze gemeenschappelijke visie?

 

 

Principes

 

- Positief constructief: Elk voorstel van PAX tracht een positieve en opbouwende oplossing te bieden voor het gestelde probleem.

- Pluralistisch: Iedereen is welkom bij PAX, ongeacht zijn levensbeschouwelijke visie, culturele of sociale achtergrond.

- Democratisch: PAX begeeft zich als beweging steeds binnen het democratische denkkader en tracht steeds zijn veranderingen op een democratische wijze te verwezenlijken. Elk besluit en standpunt wordt gedragen door een meerderheid van de beweging.

- Maatschappijkritisch: Elk individu actief binnen PAX, dient kritisch te zijn, en geen enkele stelling voor waar aan te nemen alvorens hij deze grondig heeft getoetst. Tevens tracht de beweging steeds kritisch te blijven ten overstaan van de eigen stellingen.

- Sociaal geŽngageerd: PAX tracht ten alle tijden op te komen voor minderheden en zwakkeren in de samenleving. Zij tracht tevens via een goed uitgebalanceerd sociaal project een antwoord te verzinnen op de sociale en economische armoede.

-Ecologisch: Zonder gezonde aarde, geen gezonde mensen. Onze maatschappij moet meer respect opdragen voor onze planeet, daarom draagt PAX de ecologische waarden hoog in zijn vaandel.

-Openheid: Ongeacht op welk niveau een individu actief is binnen PAX, heeft hij/zij steeds het recht te interpelleren op thema’s waarvan hij/zij denkt dat ze niet door de volledige ledengroep gedragen worden.

-Gelijkheid: Ongeacht op welk niveau een individu actief is binnen de beweging, steeds krijgen zijn/haar voorstellen een globale afweging binnen de beweging en weegt zijn/haar stem even zwaar door als eender welke andere binnen de beweging.

-Revolutionair/ verzet: PAX streeft naar een samenleving waarin sociale gelijkheid heerst met een verregaand respect voor het milieu.

- Anders-globalistische en internationale dimensie: Veranderingen op sociaal en ecologisch vlak kunnen slechts zin hebben en bijgevolg doorgevoerd worden, indien zij op een wereldomvattend vlak worden aangepakt. Daarom streeft PAX een internationale na en tracht zij op termijn een wereldwijd forum uit te bouwen om deze wantoestanden aan te pakken.
Voorlopige Kernraad: Alain Rigaux, Joery Janssens, Kamala Leemans, Leen Maes, Wim Heylen
 
CoŲrdinator: roulerend CoŲrdinatorschap