Make your own free website on Tripod.com
PAX

Verslagen


Home | Kernraad | Ronde Tafel | Maatschappelijk Forum | Werkgroep Cultuur | Werkgroep Ecologie | Werkgroep Economie & Werkgelegenheid | Werkgroep Emancipatie | Werkgroep Integratie vs Eigenheid | werkgroep Landbouw | Werkgroep Onderwijs | Werkgroep Politiek | Werkgroep Promotie | Werkgroep Recht & Criminaliteit | Werkgroep Sociale Thematiek | Werkgroep Verkeer & Openbaar Vervoer | Verslagen | Agenda | Contact | Links

Vergadering 07/03/06
Aanwezig: Alain, Wim, Leen, Joerie, Kamala
Verwelkoming Thomas Neefs, Philippe Vermeulen
 Agenda: 
1.Goedkeuring vorig verslag 
2.Toekomst van Pax 
3.eerste opdracht en doelstelling
              
         _Charter Pax 
4.Logo
         
5.Roulerend voorzitterschap 
6.Handen af van Venezuela 
    _concept 
   _Draaiboek
   _Uitnodiging
   -taakverdeling
7.Volgende
         bijeenkomst
8.Varia
         
 Pax: 
7. roulerend voorzitterschap: voorzitter en verslaggever worden telkens aangeduid
         voor de volgende vergadering. Taken worden gesplitst. Afspraak: kort en bondig verslag maken.
3. secretariaat: contact, eindredactie verslaggeving, mailing, postadres, publicaties
         Wizard Magazine
-
         Forum: openstellen voor verschillende ideeën, verenigingen aanspreken, vanuit het forum bepaalde kwesties sturen.
- Charter Pax: kort, open houden voor verschillende mogelijkheden
7. Ter herinnering:
Vergadering vindt plaats op de eerste dinsdag van elke maand ( zonder tegenbericht) in het Café "Den Hertog"
         op de rechterhoek van De Cogels Oseylei ( rug naar het Berchem station).
4.Logo is niet aan bod gekomen
7.Volgende vergaderingen: 04/04/2006, 02/05/2005: laaste vergadering voor "Hands
         of Venezuela", 06/06/2006
7.Tussentijdse
         vergaderingen i.v.m. Hands of Venezuela: 21/03/2006, 18/04/2006
8. Varia
               11/03:
         nat. Bijeenkomst Spa rood
               14/03:
         voostelling docufilm bij Wim
               18/03:
         congres Spa rood
               19/03:
         Betoging Brussel bezetting Irak
               15/04:
         Vlaamse Solidariteitsdag Venezuela
               01/06:
         Feest van de Arbeid
               voorzitter
         volgende vergadering (21/03): Joeri/ verslaggever: Thomas
Kennismaken met Thomas Neefs:
Is bereidt om ons te helpen met Venezuela, Thomas zijn broer kan eventueel helpen
         met beeldmateriaal/ getuigen. Zal aanwezig zijn op de volgende vergadering en het verslag maken. 
Hands of Venezuela:
Projectleider:
         Alain Rigaux
Waar: Het Lintfabriek, Mechelsesteenweg
         199, 2550    Kontich 
Wanneer:Vrijdag
         12/05/2006
Programma:20h: inleiding ( situatieschets
         voor de poging tot staatgreep)
              
           20h15: Docufilm
                 21h15: pauze
                 21h30: nawoord gastspreker Erik Demeester(situatieschets na de crisis en heden)
                 22h: Open debat
Samenwerking:
         Spa rood, Spa Kontich, Vonk, Vakbonden, Oxfam
Doelgroep: jongeren
Draaiboek:
         bekeken en goedgekeurd
Flyer: Vonk verzorgt de flyer:
         keuze is gevallen op "Venezuela, een andere oorlog"
Nagaan welk
         materiaal dat we kunnen gebruiken van het Lintfabriek/ back-up-plan: Dim
Docufilm i.v.m. copyright, nagaan hoe de andere dat hebben geregeld
Stockcontact voor eventuele hulp bij de versiering van de zaal?
Algemene mailinglist opstellen ( organisatie, café's, jeugdhuizen)
( doorsturen naar Alain)
Persoonlijke
         mailinglist opstellen  ( vrienden, familie,...) ( doorsturen naar Alain)
Slideshow maken voor tijdens de inleiding, pauze en nawoord af te laten spelen
drank voor eigen rekening, niet aanbieden van hapjes of broodjes, vragen aan oxfam Kontich of ze via deze
         weg eventueel reclame willen maken voor hun produkten.
 
Agendapunten volgende vergadering (21/03):
wat levert gesprek met Lintfabriek / stock op?
basismail
         opstellen voorstelling avond
persoonlijke + algemene
         maillijst
bespreking andere activiteiten
hoe zit het met getuigenissen / panel / beeldmateriaal / logo’s
flyer Vonk, afspreken wat er moet opstaan en laten maken en verspreiden!!!!!
Gegevens verzamelen van de samenwerkende organisaties

Brainstorming 29/09

 

aanwezig: Alain, Leen, Wim

verontschuldigd: Kamala, Philippe, Joeri

afwezig: Sofie

verslaggeving: Wim

Doelstelling:

1. vertalen van oude ideëen naar hedendaagse terminologie
2. verenigen van links - bijdrage leveren aan internationaal (links) platform met sociale agenda als tegengewicht voor de neoliberale en louter economische agenda van het vrije kapitalisme
3. Verzet?
4. Bestaande structuren worden in stand gehouden omwille van de belanghebbende klasse
- doorlichting van bestaande (linkse) verenigingen

1. Maatschappijkritische stromingen per thema vertalen
2. Bundeling van maatschappij kritische alternatieven die niet beperkt blijven tot één auteur, filosoof, strekking of platform
3. Oude (linkse) analyses vertalen in hedendaagse en verstaanbare taal - bewustmaking 4. Dialoog bevorderen

 

Kennismakingsdag 05/10

 

aanwezig: Alain, Kamala, Joeri, Leen, Wim

verontschuldigd: Philippe, Sofie, Koen

verslaggeving: Leen

 

gemaakte afspraken:

 

1. De kernraad heeft vastgesteld dat het moeilijk is om telkens een dag te bepalen voor de volgende bijeenkomst, op voorstel van Kamala en Alain werd besloten dat een vaste maandelijkse samenkomst (bv. 2e donderdag van elke maand) een oplossing kan bieden voor dit vraagstuk.

2. Op voorstel van Alain en Wim werd besloten dat de oprichting van de verschillende werkgroepen wordt uitgesteld totdat de ideologische lijn van het project vastligt.

3. Op voorstel van Kamala werd besloten dat alle leden van de kernraad de komende gemeenteraadsverkiezingen nauwgezet zullen volgen.

4. Alle leden van de kernraad werd gevraagd om een lijst van prioriteiten op te stellen tegen de volgende vergadering. 

rest van het verslag volgt spoedig....

 

Kernraad 13/10/2005

 

aanwezig: Wim, Leen, Kamala
verontschuldigd: Joeri

afwezig: Alain
verslaggeving: Kamala


* Op voorstel van Kamala werd er besloten dat we op een vaste dag in de maand samenkomen om 19u. Wat maakt dat de volgende samenkomst zou doorgaan op Dinsdag 01/11 om 19u.

 

* Verondersteld wordt dat Sophie, Koen en Philippe niet zullen deelnemen aan de kernraad, indien zij nog wensen deel te nemen zijn ze echter nog steeds welkom.


* Op algemeen opmerken werd besloten om het aantal leden van de kerngroep te vermeerderen tot ongeveer 10. Iedereen moet dus nog eens in zijn vriendenkring kijken naar mensen die een meerwaarde kunnen beteken.


* Als denkoefening moet iedereen zijn basisprincipes formuleren omtrend 'Pax' en eventueel zijn verwachting omschrijven waarvoor je vindt dat de beweging moet staan, wat je zelf belangrijk vindt, rond welke werkgroepen er kan gewerkt worden, enz.

* Op voorstel van Kamala wordt er gevraagt om telefoonnummers te delen.

Verder worden er lezingen gegeven, die mogelijks interresant zijn om te volgen, omtrend godsdienst en cultuur, in de Steinerschool, Volkstraat 10, 2000 Antwerpen telkens om 20h30 en inkom 5 euro

do 27/10: Algemeen
do 10/11: Jodendom
do 01/12: Christendom
do 08/12: Mystiek
do 19/01: Islam

 

Kernraad 6 december 2005

 

Aanwezig: Leen, Kamala, Wim en Alain

Verontschuldigd: Joeri

Verslag: Alain

 

AGENDA

 

 1. Voorbrengen van basisteksten en in elkaar passen ervan

- cfr BIJLAGE I en II

 1. Debat omtrent vaste voorzit(s)ter vs. roulerend voorzitterschap
 2. Eventuele verwelkoming kandidaat-leden + voorstelling
 3. Voorstelling PAX aan de kandidaat-leden
 4. Debat omtrent de doelstellingen van PAX.

·        sociale beweging?

·        politieke doelstelling?

·        stappenplan?

 1. Overlopen van de actualiteit

·        hoe zouden wij de crisis in Parijs hebben aangepakt?

·        artikel omtrent Filip De Winter in De Morgen van wo 2/11

·        CIA-gevangenissen in Europa.

·        klimaatsveranderingen in Europa

 

BESPREKING

 

 1. Voorbrengen van basisteksten en in elkaar passen ervan

 

Er werden twee werkteksten opgesteld met de bedoeling de standpunten en identiteit van Pax uit te schrijven. De eerste groep leden heeft een tekst geschreven die enkele belangrijke thema’s behandelt vanuit een links progressieve visie. Meer in het bijzonder gaat het om eisen zoals een degelijk onderwijs, meer aandacht voor geschiedenis, een toegankelijk maken voor het volk, investeren in de jeugd, het bieden van een niet racistisch alternatief voor het VB, meer aandacht en mogelijkheden voor de opvoeding van kinderen, etc. We verwijzen hiervoor naar de tekst, terug te vinden op de website. De tekst wordt zeker nuttig bevonden en het overleg besluit om de tekst verder uit te werken als concrete vertaling van de principes van PAX naar bepaalde politieke thema’s.

 

Een tweede werktekst hanteert een volledig andere invalshoek en tracht de essentie van de beweging weer te geven door een kader weer te geven. De tekst bespreekt zo de aanleiding van de beweging, tracht de noemer Progressief Alternatief X te omschrijven. Verder wil het een referentiekader bieden door op zoek te gaan naar de missie en visie van PAX. De missie situeert zich daarbij op een denkbeeldig spanningsveld gaande van zuivere reflectie tot concrete actie enerzijds en van interne groep naar externe groep. Dit punt wordt besproken in het debat over de doelstellingen van PAX. We verwijzen hiervoor naar het vijfde agendapunt.

De visie is het resultaat van een nog te maken analyse door de groep en wordt vervat aan de hand van een aantal principes of beginselen. Deze werktekst is helemaal niet afgewerkt en werd als mogelijk voorstel voorgelegd aan de groep. De leden van PAX besluiten beide teksten te bundelen tot één geheel en verder uit te werken. Er zal gestart worden met de aanvulling en de definiëring van de verschillende begrippen. Deze laatste tekst omschrijft de principes waarvoor de groep staat terwijl de tweede tekst de standpunten tracht te vertalen naar concrete thema’s.

 

Afspraak: tegen de volgende vergadering de principes trachten te definiëren en de lijst nagaan op volledigheid

 

 1. Debat betreffende vast vs. roulerend voorzitterschap

 

Er dienen vaste afspraken te komen omtrent het voorzitterschap en de verslaggeving. Het betreft een functie die door één vaste persoon of wisselend kan waargenomen worden. Toch dient het duidelijk te zijn wie de rol opneemt tijdens de vergadering. Er werd een voorstel gedaan om een interim-voorzitter aan te duiden. Dit zal gebeuren door een stemming wanneer de groep voltallig is. Er worden twee stemronden voorzien en de stemming gebeurt anoniem.

 

 

 1. Eventuele verwelkoming kandidaat-leden + voorstelling
 2. Voorstelling PAX aan de kandidaat-leden

 

Dit agendapunt werd uitgesteld naar een ander moment. Er werd namelijk geopteerd om de rekrutering van mogelijke leden veeleer op informele bijeenkomsten te voorzien. Een gezamenlijke afspraak door de stuurgroep is hiertoe noodzakelijk. Een eerste kennismaking met nieuwe leden kan het best mondjesmaat en informeel gebeuren. De kandidaten worden gescreend op basis van hun achtergrond, ideologie, bijdrage en engagement.

 

Er werd contact gelegd met een student in de filosofie die interessante literatuur tracht bij te houden en doorspeelt aan de groep. Via stock kunnen we eventueel een workshop,  voorstelling van het initiatief  via hun nieuwsbrief ed voorzien. Een eventuele samenwerking kan een meerwaarde bieden voor PAX.                

 

 1. Debat omtrent de doelstellingen van PAX.

·        sociale beweging?

·        politieke doelstelling?

·        stappenplan?

 

In eerste instantie dient de inhoud verder uitgewerkt te worden. Gaandeweg zullen we de vorm en een eerste concept moeten invullen. We willen in ieder geval meer doen dan reflexie en probleemanalyse alleen. Als groep wensen we tevens één of andere vorm van actie te ondernemen. Hoewel het verzet en de verbreding ervan de kerngedachte blijft, wensen we eerst meer te weten te komen in verband met het actief links. Momenteel lijkt het aanbieden van een forum en de samenwerking mbt bepaalde thema’s de meeste meerwaarde te bieden.

 

We zullen daarom kennismaken met verschillende bewegingen, via bezoeken en discussies op het internet. Zo zal er op 14 december een bijeenkomst van SP-a Rood zijn. Wim en Alain pluizen het verder uit. We verwijzen naar de bijlage omtrent een eerste reactie van het bezoek.

 

 1. Overlopen van de actualiteit

·        hoe zouden wij de crisis in Parijs hebben aangepakt?

·        artikel omtrent Filip De Winter in De Morgen van wo 2/11

·        CIA-gevangenissen in Europa.

·        klimaatsveranderingen in Europa

 

Wegens tijdsgebrek werd geopteerd om de onderwerpen toe te lichten en een korte discussie te voeren omtrent de crisis in Parijs. Essentieel betreft de analyse waarbij blijkt dat het gaat om een groep jongeren die geen project hebben en uitgesloten worden aan een volwaardige deelname aan de maatschappij. Hun verzet resulteert in zinloos geweld waartegen enkel repressie vanuit de overheid als antwoord geldt. De media maakt niet deze analyse en kan daardoor het geweld niet verklaren. Simpel Vlaanderen denkt weer eenzijdig in termen van veiligheid.

 

Volgende vergadering

Aangaande de vergaderlocatie wordt beslist om een vaste stek op te zoeken. De organisatie bij mensen thuis betekent voor velen een extra inspanning. We gaan tussentijds opzoek naar een rustige taverne in de buurt van Berchem Station. Hiervoor zal een informele bijeenkomst van de groep georganiseerd worden.

 

Het uur en datum wordt ook een vast gegeven. De frequentie van 1 keer per maand lijkt voor iedereen een haalbare kaart. We noteerden alvast volgende data telkens om 20 uur op de nieuwe locatie te Berchem:

 

 1. 3 januari 2006
 2. 7 februari 2006
 3. 28 februari 2006

Addendum aan het verslag aangaande de excursie 14 december bijeenkomst Spa-rood

 

Er was wel degelijk een partijkaart nodig en onze excursie vanavond was een succes en belangrijke meerwaarde voor de groep Pax. Alhoewel het om een vergadering ging van Spa- rood die niet bedoeld was voor buitenstaanders (lees andere organisaties en/of verenigingen), werden we warm onthaald door de leden van Spa-rood. Ze hebben hun agenda ter zijde geschoven en hebben de analyse van het ontstaan van Spa-rood gemaakt voor de bezoekers (Leen, Wim, twee andere geïnteresseerden en mezelf).We konden de discussie volgen van op de eerste rij en zelfs mee te debatteren. Er werd ook nadien een interessante discussie gevoerd (na de vergadering) en contacten gelegd met leden van andere linkse organisaties.We zorgen voor een toelichting op de volgende bijeenkomst van Pax. Het agendapunt zal uitgebreid behandeld worden. Om het tijdskader te respecteren willen we aan iedereen vragen om volgende standpunten en discussie grondig door te nemen ter voorbereiding van de vergadering. We vragen om de standpunten en website te bekijken van spa-rood, de website van vonk en de discussie over spa-rood op politics.be. Hieronder de  internet-links voor de bijlagen:

- www.sp-a-rood.be
- www.vonk.org
- www.politics.be

um -> links -> spa-rood

Tweede kernraad ../11/2005
Aanwezig: Joeri, Kamala, Leen, Wim & Alain
Verslaggeving: Joeri

zal zo snel mogelijk aangevuld worden, zodra Joeri deze heeft samengevat.

 

 

------------

 

 

 

Kernraad 07/03/06

 

Aanwezig: Alain, Wim, Leen, Joerie, Kamala

Verwelkoming Thomas Neefs, Philippe Vermeulen

 Agenda:

1.Goedkeuring vorig verslag 

2.Toekomst van Pax

3.eerste opdracht en doelstelling

               _Charter Pax

4.Logo

                 

5.Roulerend voorzitterschap 

6.Handen af van Venezuela

    _concept

                     _Draaiboek

                     _Uitnodiging

                     -taakverdeling

7.Volgende

                  bijeenkomst

8.Varia

                 

 Pax:

7. roulerend voorzitterschap: voorzitter en verslaggever worden telkens aangeduid

                  voor de volgende vergadering. Taken worden gesplitst. Afspraak: kort en bondig verslag maken.

3. secretariaat: contact, eindredactie verslaggeving, mailing, postadres, publicaties

                  Wizard Magazine

-

                  Forum: openstellen voor verschillende ideeën, verenigingen aanspreken, vanuit het forum bepaalde kwesties sturen.

- Charter Pax: kort, open houden voor verschillende mogelijkheden

7. Ter herinnering:

Vergadering vindt plaats op de eerste dinsdag van elke maand ( zonder tegenbericht) in het Café "Den Hertog"

                  op de rechterhoek van De Cogels Oseylei ( rug naar het Berchem station).

4.Logo is niet aan bod gekomen

7.Volgende vergaderingen: 04/04/2006, 02/05/2005: laaste vergadering voor "Hands

                  of Venezuela", 06/06/2006

7.Tussentijdse

                  vergaderingen i.v.m. Hands of Venezuela: 21/03/2006, 18/04/2006

8. Varia

               11/03:

                  nat. Bijeenkomst Spa rood

               14/03:

                  voostelling docufilm bij Wim

               18/03:

                  congres Spa rood

               19/03:

                  Betoging Brussel bezetting Irak

               15/04:

                  Vlaamse Solidariteitsdag Venezuela

               01/06:

                  Feest van de Arbeid

               voorzitter

                  volgende vergadering (21/03): Joeri/ verslaggever: Thomas

 

Kennismaken met Thomas Neefs:

Is bereidt om ons te helpen met Venezuela, Thomas zijn broer kan eventueel helpen

                  met beeldmateriaal/ getuigen. Zal aanwezig zijn op de volgende vergadering en het verslag maken.

Hands of Venezuela:

Projectleider:

                  Alain Rigaux

Waar: Het Lintfabriek, Mechelsesteenweg

                  199, 2550    Kontich

Wanneer:Vrijdag

                  12/05/2006

Programma:20h: inleiding ( situatieschets

                  voor de poging tot staatgreep)

                 20h15: Docufilm

                 21h15: pauze

                 21h30: nawoord gastspreker Erik Demeester(situatieschets na de crisis en heden)

                 22h: Open debat

Samenwerking:

                  Spa rood, Spa Kontich, Vonk, Vakbonden, Oxfam

Doelgroep: jongeren

Draaiboek:

                  bekeken en goedgekeurd

Flyer: Vonk verzorgt de flyer:

                  keuze is gevallen op "Venezuela, een andere oorlog"

Nagaan welk

                  materiaal dat we kunnen gebruiken van het Lintfabriek/ back-up-plan: Dim

Docufilm i.v.m. copyright, nagaan hoe de andere dat hebben geregeld

Stockcontact voor eventuele hulp bij de versiering van de zaal?

Algemene mailinglist opstellen ( organisatie, café's, jeugdhuizen)

( doorsturen naar Alain)

Persoonlijke

                  mailinglist opstellen  ( vrienden, familie,...) ( doorsturen naar Alain)

Slideshow maken voor tijdens de inleiding, pauze en nawoord af te laten spelen

drank voor eigen rekening, niet aanbieden van hapjes of broodjes, vragen aan oxfam Kontich of ze via deze

                  weg eventueel reclame willen maken voor hun produkten.

 

Agendapunten volgende vergadering (21/03):

wat levert gesprek met Lintfabriek / stock op?

basismail

                  opstellen voorstelling avond

persoonlijke + algemene

                  maillijst

bespreking andere activiteiten

hoe zit het met getuigenissen / panel / beeldmateriaal / logo’s

flyer Vonk, afspreken wat er moet opstaan en laten maken en verspreiden!!!!!

Gegevens verzamelen van de samenwerkende organisaties
Verslag Pax dd 4 april 2006
Aanwezig: Kamala, Wim, Leen, Joeri en Alain Voorzitter: Wim Verslag: Alain
Agenda
1. Venezuela: stand van zaken en overlopen taakverdeling
a. Goedkeuring flyer en affiche
b. Uitnodiging
c. Panelen
d. Logo Pax
 
2. Barcelona
 
3. 1 meigroet
4. Virtuele mogelijkheden Pax
a. Projecten
b. Nieuwsbrief
 
Bespreking 4 april 2006
 
1. Venezuela: stand van zaken en overlopen taakverdeling
 
a. Goedkeuring flyer en affiche
Affiche is goedgekeurd en Kamala stuurt door in PDF. Het eventueel omzetten in JPEG zou door Wim kunnen
 
b. Uitnodiging
Kamala maakt digitale flyer klaar voor verzending via Lieven. De uitnodiging mag naar Nele VS verzonden worden voor het verspreiden naar de mailinglist van stock. (ongeveer 150 pers’n). Voor Pax zou er een uitleg bijkomen met de beginselverklaring erin. Pax heeft een formele uitnodiging gemaakt om te verzenden bij te digitale uitnodiging. Het idee is door iedereen goedgekeurd en de inhoud wordt overgenomen. Wel zou er eerder een soort mail worden opgesteld om te vermijden dat er twee uitnodigingen worden verzonden. Ofam zal geschrapt worden als partner bij de uitnodiging aangezien er pas uitsluitsel over bestaat eind april. Alain maakt een nieuw ontwerp en stuurt het door naar de leden ter goedkeuring. De noodzakelijke logo’s worden opgevraagd in jpeg zodat het formaat aangepast kan worden.
 
c. Mailinglist en verzending
Iedereen heeft het opzoekwerk binnen gebracht behalve Joeri vanwege zijn gecrashte Pc. Alain voegt alle stukken verder samen en stuurt de volledige lijst als bijlage aan dit verslag. Joeri probeert nog gegevens te verzamelen. Het opzoekwerk is dus in orde en er kan op tijd de verdeling gemaakt worden. Dit is grotendeels gebeurd. Voor de afspraken hieromtrent verwijzen we naar het aangepaste draaiboek toegevoegd als bijlage (Draaiboek Venezuela versie 3). De verzending dient op 21 april te gebeuren voor de uitnodiging en op 5 mei (herhaling). Op 28 april moeten de flyers uitgedeeld worden. Joke zou een contactpersoon zijn voor de vakbond te betrekken; Nele stuurt een e-mail naar Alain met de contactpersoon.
 
d. Evenementen
Deelname voor flyers Alain en Joeri zullen aanwezig zijn op 30 april te Rumst om flyers uit te delen in Rumst op de vooravond van 1 mei. Voor de Oxfam winkels gaan Leen en Alain op toer om affiches en flyers te verspreiden. Alain en Leen spreken hiervoor nog verder af. Kamala contacteert Thomas voor verspreiding naar zijn kennissen die interesse hebben.
 
e. Originele versie film
Kamala vraagt na bij auteur voor betere versie. Vonk heeft interesse in een betere versie voor de verdere campagne.
 
f. Sponsoring - financiën
Er werden geen sponsors gevonden. De kosten bleven beperkt en worden verdeeld tussen de leden van Pax. Alain vraagt aan Lintfabriek of deze pindanoten wil voorzien als sponsoring. Er werd voorgesteld om navraag te doen of een eventuele stand met cocktails mogelijk is. Alain vraagt na bij Lintfabriek of dit kan als benefit voor PAX en dat andere drank naar Lintfabriek kan. Alain vraagt na hoe het zit met drankvergunning en laat dit weten tegen het volgende overleg. Nele VS zal stand bemannen en organiseren met Sofie.
 
g. Inleiding
Wim heeft een goede tekst gevonden als inhoudelijke inleiding voor de spreker. De inleiding wordt door Alain gegeven die de sprekers voorstelt, netwerking en praktische informatie voorziet. Joeri zal als eerste inhoudelijke spreker de tekst van Wim toelichten als inhoudelijke inleiding op de film en getuigenis door Erik Demeester van Vonk.
 
h. Panelen
Bertje heeft zijn goedkeuring gegeven ivm panelen. Vonk heeft vorige keer toegezegd om 10 Euro voor panelen te betalen; Alain vraagt na of extra bijdrage kan aangezien panelen duurder blijken te zijn. Alain en Kamala proberen een oplossing te zoeken om de panelen in Gent te halen. Dit moet gebeuren 1 of twee weken op voorhand.
 
i. Opbouwteam
Kamala en Alain zullen die dag vanaf de middag aanwezig zijn voor de voorbereidingen. Leen zal vanaf 17 uur aanwezig zijn en Wim kan pas vanaf 22 uur vrijmaken. Hij komt zo snel mogelijk. Alain vraagt vriendin om te helpen bij de opbouw en vraagt Michiel of ze er terecht kunnen (eventueel op volgende overleg).
 
j. Logo Pax
Wim heeft reeds mooie ontwerpen gemaakt van het logo van Pax. Deze werden verstuurd naar iedereen. Er wordt gekozen om een derde ontwerp te voorzien met de wiskundige x (onbekende) ipv de letter X. Kamala stoft Lieven nog eens af en vraagt hem om een ontwerp te maken.
 
2. Barcelona
 
Dit agendapunt werd uitgesteld naar een volgende bijeenkomst.
 
3. 1 meigroet
 
Wim Benda had laten weten dat Pax een 1 meigroet kan publiceren. Het betekent niet alleen heel wat reclame maar meteen een linkse profilering. Kamala tracht na te gaan wat er mogelijk is.
 
4. Virtuele mogelijkheden Pax
 
a. E-mail adres van Pax
Het e-mailadres van pax is een succes en mooi initiatief. Voortaan wordt het gebruikt bij elke externe communicatie. Het komt professioneel en deskundig over.
 
b. E-forum
Wim stelt voor om alle communicatie via het forum te laten gebeuren. Het overleg meent dat het forum een nuttig instrument kan zijn. Toch opteert Pax het forum als databank aan te wenden en de communicatie via mail te behouden omwille van parktische redenen.
 
c. Nieuwsbrief
Er wordt voorgesteld om nog te wachten met een nieuwsbrief tot in een latere fase. Aangezien dit veel bijkomende werk vergt en de organisatie nog niet de kans heeft gehad om zich hierop organisatorisch voor te bereiden wordt dit idee goedgekeurd maar uitgesteld naar de toekomst. Het voorstel is momenteel niet haalbaar. Momenteel is er niemand die de redactie ervan kan opnemen.
 
d. Website
Voor de website zal er na 12 mei worden afgesproken om een inhoudelijk concept te bepalen om verder uit te werken. Indien Lieven zich wenst te engageren kan dit na 12 mei besproken worden op een aparte pax-vergadering. Wel zou de Wizard behouden worden omwille van het links sociaal imago. Voor een domeinnaam kunnen de mogelijkheden worden nagegaan. Alain stelt voor dat iedereen eens een kijkje neemt op http://www.cheapass.be/ als mogelijk goedkoop alternatief.
 
5. Secretariaat PAX
 
Kamala stelt voor om in de toekomst in te staan voor het secretariaat. Ze zal alle informatie beheren en wordt vaste contactpersoon van de organisatie. Het betekent wel dat ze zich zal onthouden van andere taken zal onthouden. Het agendapunt zal in een latere fase opnieuw besproken worden voor verdere afspraken en de haalbaarheid ervan na te gaan.
 
6. Volgende thema’s
 
Er wordt gekozen om eerst de bijeenkomst in mei te evalueren na de afloop ervan om verdere werkwijze daarna te bepalen. Toch wordt er besloten om nu al eens te brainstormen omtrent mogelijkheden in de toekomst. De huidige werkwijze wordt geapprecieerd door alle leven is zeker constructief. Het overleg meent dat de oefening mbt Venezuela een basis kan vormen voor een werkgroep die instaat voor sociale thema’s en eventueel het opzet kan herhalen op andere plaatsen. Daarnaast wordt al gedacht aan een ecologisch thema of thema van andere aard waarbij de huidige werkwijze behouden kan blijven. Het lijkt belangrijk om de thematische verbreding te kunnen organiseren en mensen met verschillende achtergronden te kunnen betrekken. Ideeën zijn de situatie in Frankrijk, Cuba, het Midden Oosten, dierenrechten, Cia- gevangenissen, ….
 
7. Volgende vergadering
 
Volgende vergadering gaat door in het Lintfabriek, Mechelsesteenweg 199 te Kontich. Er werd afgesproken om 20u10 aan station in Kontich.
 

Verslag 19/04

Aanwezig: Alain, Leen, Kamala

Verontschuldigd: Joeri, Wim

 

1. Goedkeuring vorig verslag

 

Is overlopen en goedgekeurd door de aanwezige Pax-leden

 

2. Stand van zaken

 

a. verdeling flyers en affiches

De affiches en flyers zijn verdeeld en doorgegeven, het kan zijn dat we moeten beslissen om nog meer flyers bij te maken.

 

b. Verdeling plakrondes

De plakrondes zijn afgesproken en verdeeld:

-          Kontich, Waarloos, Lint, Rumst worden verzorgd door Leen en Alain

-          Mortsel, Edegem, Hove, Lier worden verzorgd door Joeri en Kamala

-          Groot- Antwerpen wordt verzorgd door Wim, Leen en Kamala

 

c. persbericht opstellen voor Mo en 03

Kamala stelt het korte advertentie op voor Mo en 03. Alain zorgt voor een uitgebreid persbericht ter groote van een A4 formaat

 

d. Zaalopstelling

De zaal is even bekeken geweest, maar die vermits we op 12 mei al de toegang vanaf de namiddag krijgen bespreken en voeren we dan de zaalopstelling uit.

 

e. Wie krijgt er een paneel

De volgende organisaties krijgen een paneel met zekerheid: Spa-rood, Vonk, Pax, Vrienden van Cuba.

Voor de juiste inhoud moet nog worden na gevraagd bij de organisaties.

 

f. Goedkeuring inleidende tekst

Het is goedgekeurd dat Wim een inleidende tekst maakt van het volgend artikel: Deze zal Joeri dan gebruiken als inleidend woord op 12/05

 

g. e-flyer

De e-flyer wordt zonder aanpassingen gebruikt, de uitnodigingen moeten verzonden worden voor 27/04 met een herhaling op 05/05

 

h. Cocktailbar

Het lintfabriek stemt in met het zetten van een cocktailbar, waarvan wij de opbrengst mogen gebruiken voor de onkosten te dekken.  We gaan vragen aan Stock of zij die voor ons kunnen runnen.

 

i. Beamer

Kamala gaat na of mogelijkheid van het huren van een beamer een optie is. Anders wordt de beamer van Alain zijn werk gebruikt, één minpunt: als het kapot gaat zijn we 500 euro verschuldigd.

 

3. PAX logo

 

Eerste stemronde gebeurd, iedereen heeft 2 à 3 voorkeuren uitgesproken. Volgende vergadering wordt een defenitieve stemming gedaan tussen de logo’s die het meeste stemmen haalde (één stem per persoon).

 

4. Organisatiestructuur

 

Wegens een kleine opkomst hebben we dit punt verschoven naar de volgende agenda, zodat we met iedereen een discussie over kunnen voeren.

 

5. Varia

a. Vlaamse solidariteitsdag 15/04

Aanwezig: Alain

Alain heeft ons zijn indrukken mede gedeeld en heeft dit als zeer positief ervaren. Het was een overweldigende opkomst en Vonk kan hier van een heus succes spreken.

 

b. Gesprek met Ambassadeur Venezuela 14/04

Aanwezig: Alain

Uit het korte verslag van Alain vernemen we dat dit in een zeer open sfeer gebeurde. Iedereen was, bij wijze van spreken, welkom en de ambassadeur stelde zich open voor talrijk opgekomen organisaties en individuen. Men mocht openlijk vragen stellen en die werden op een correcte manier beantwoord. Dat de ambassadeur zelf pro-Chavez is, is wel goed meegenomen en opent een open debat cultuur. Voor Alain was dit allemaal zeer aangenaam en positief overgekomen

 

c. 30 april

30 april gaan Alain en Joeri naar Animo.

 

d. Volgende vergadering

De volgende vergadering vindt plaats op 02/05 in “Den Hertog” om 20h. Vermits dit de laatste vergadering is voor de 12/05 roep ik iedereen op om aanwezig te zijn en vooral om OP TIJD TE ZIJN. Er is weer een volle agenda en er moet nog wat worden geëvalueerd.  De voorzitter is Joeri, verslaggever wordt ter plaatse aangeduid.

 e. Agendapunten vergadering 02/05

-          Overlopen en goedkeuring vorig verslag

-          Hoe was 30 april

-          Overlopen plakronde

-          Hoe wordt het pax-paneel

-          Defenitief kiezen van logo

-          Stand van zaken Venezuela

-          8 juli fietstocht in de Antwerpse haven
sparoodbanner07.jpg

Verslag eerste nationale bijeenkomst
van sp-a-rood Pre-pro congres op www.sp-a-rood.be

Klik hier